Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia Proxecto ARGA
Galego

Residencia 'Casa de Europa'

Historia

A finca de Vista Alegre pertencía no século XVIII ao veciño mosteiro de San Martiño Pinario, sendo coñecida co nome de Horta de San Martiño e estando delimitada por un impoñente muro de pedra.

Trala desamortización, a finca foi adquirida por unha familia da burguesía compostelá. Nela decidiu construír a súa vivenda ao redor do ano 1903 en estilo colonial. Na fachada norte, no andar baixo, a casa tiña engadida unha pequena capela –cun gran retablo barroco– con acceso directo dende o interior deste andar e cunha balconada sobre ela no andar primeiro. Na fachada sur, presentaba unha ampla galería.

No ano 1996 o Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela encargou aos arquitectos Arata Isozaki e César Portela Fernández-Jardón o Plan Director da Finca Vista Alegre. Devandito plan –dando resposta ao encargo– contemplaba a reconversión da finca en parque público e da vivenda familiar en residencia para profesores invitados, unha vez que esta foi cedida en uso á Universidade de Santiago. Tamén observaba a futura implantación de catro novos volumes destinados ao Centro de Estudos Avanzados, ao Conservatorio Superior de Música, ao Instituto para o Desenvolvemento de Galicia e Documentación Europea e un edificio habitacional igualmente de carácter universitario.

Memoria

Os principios que orientaron o proxecto, e a actuación, son os seguintes: respectar os valores de todo tipo (…) que contén o conxunto e cada unha das súas partes; recuperar e restaurar os valores de todo tipo existentes en épocas pasadas e hoxe danados ou desaparecidos; e introducir novos valores –tamén de todo tipo– compatibles cos anteriores, como consecuencia das novas actuacións que os novos usos demandan.

Os obxectivos perseguidos coa actuación foron de carácter diverso (…).

De carácter eminentemente social é a transformación dunha finca familiar, de uso privado, nun Parque Municipal de uso público.

Dende unha perspectiva urbanística, o principal obxectivo era reordenar a finca para acomodala aos novos usos (…) sen que se resentira a estrutura do conxunto, e a de cada unha das partes, preservando os valores ambientais e paisaxísticos de todo iso. Para logralo optouse por: respectar o antigo muro perimetral de pedra, conservándollo, restaurándollo e reconstruíndo panos do mesmo, desvirtuados co paso do tempo; preservar toda a ordenación orixinal existente (…); e todo isto tratando de acentuar (…) o carácter orixinal de cada unha das partes, e reforzar a idea e o espírito do conxunto.

No referente á arquitectura, o reto principal tiña orixe análoga ao dito anteriormente: como rehabilitar un edificio, transformándollo de vila familiar nunha residencia, cos requirimentos espaciais e tecnolóxicos que iso conleva, sen afectar á súa tipoloxía, sen cambiar o volume nin as fachadas, sen afectar á súa imaxe histórica, sen perder co cambio a súa harmonía compositiva, o seu equilibrio coa contorna, o seu carácter intimista, a súa peculiar atmosfera, ese aire decadente, un tanto ecléctico, de principios do século, que fai deste palacete un típico exemplo de arquitectura mestiza, da coñecida vulgarmente como indiana.

En canto á botánica, tódalas actuacións se orientaron a respectar e restaurar a enorme riqueza existente.

Aos aspectos construtivos prestóuselles especial atención. (…) E é a defensa do oficio construtivo, ademais do concepto, o que se exercitou na presente rehabilitación, recuperando materiais e técnicas tradicionais, investigando materiais novos ou novas formas de empregalos, profundando en técnicas coñecidas, redescubrindo oficios perdidos.

(PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN)

Premios

  • Primeiro premio no concurso convocado para a rehabilitación da Casa Simeón na Finca de Vista Alegre en Santiago de Compostela, 1998.

Bibliografía

  • PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, César; “Casa de Europa en Santiago”, César Portela. Arquitecto. Pontevedra.
  • PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, César; La Casa de Europa. CA Gráficas. Mos 2001.
  • PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, César; “Casa de Europa”, Restauración y Rehabilitación, 72. Universidade Politécnica de Valencia. Valencia 2003. Páx.22-29.